Windykacja

windykacja Windykacja bezzaliczkowa. Nic nie zapłacisz jeżeli nie odzyskamy Twoich pieniędzy.

Podstawą działalności Kancelaria Prawna Legis Inkasso, firmy zarejestrowanej w 2001 r., jest bezzaliczkowa windykacja należności dla/od firm i osób prywatnych na terenie całej Polski. Nie pobieramy żadnych opłat z tytułu przyjęcia sprawy i jej prowadzenia, dopóki nasze działania nie przyniosą efektów w postaci wpływu wyegzekwowanych należności.

Podstawą naszych (skutecznych) działań windykacyjnych jest odpowiednie wykorzystywanie informacji o dłużniku, które to informacje zdobywamy już na samym początku postępowania windykacyjnego. W przypadku windykacji, naszym jedynym potencjalnym wynagrodzeniem jest prowizja tylko od realnie odzyskanych kwot a windykacja wierzytelności zwanych trudnymi, np. po bezskutecznej egzekucji komorniczej, nie powoduje odstępstw od tej zasady. Jeśli nasze działania okażą się nieskuteczne, nie występujemy do Klienta o zwrot poniesionych przez nas kosztów, które są wkalkulowane w ryzyko naszej działalności. W niektórych wypadkach, dotyczących wysokich należności, możliwa jest windykacja roszczeń przedawnionych.

Uwaga Podmioty gospodarcze i Osoby prywatne. Opłacamy za Was wpis sądowy i zastępstwo procesowe (o ile w ogóle zajdzie konieczność skierowania dochodzenia roszczenia na drogę sądową) oraz następnie opłaty i zastępstwo egzekucyjne a postępowania o wydanie nakazu zapłaty / wyroku niemal we wszystkich sprawach nasze kancelarie - radców prawnych lub adwokacka - przeprowadzają w Wydziale Gospodarczym lub Cywilnym (tudzież Grodzkim) Sądu Rejonowego w Sosnowcu - bez względu na to, gdzie mieszczą się siedziby: Wasza i Waszego dłużnika. Średni czas uzyskania nakazu zapłaty - 14 dni od daty złożenia pozwu.

Jako firma windykacyjna działamy skutecznie (ale nie bezprawnie) i rzetelnie w stosunku do naszych Klientów - dlatego działamy od dawna. Referencje (potwierdzona skuteczna windykacja należności) przedstawiamy na indywidualne życzenie. Przyjmujemy zlecenia na odzyskiwanie należności o wartościach minimalnych. Chociaż specjalizujemy się w windykacji należności w zakresie podmiotów gospodarczych, to od pewnego czasu, na skutek częstych zapytań, z powodzeniem zajmujemy się również odzyskiwaniem długów w zakresie osób prywatnych. Osoby prywatne również mają prawo do swych pieniędzy a osoby prywatne - dłużnicy mają obowiązek spłacania zaciągniętych zobowiązań i Ustawa o ochronie danych osobowych absolutnie nie roztacza nad nimi w tym zakresie jakiegoś parasola ochronnego. Ów rzekomy parasol ochronny to mit, albowiem istnieją wystarczające podstawy prawne, włącznie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Niewątpliwie dochodzenie zwrotu należnych pieniędzy stanowi taki prawnie usprawiedliwiony cel, również dla naszej firmy windykacyjnej (oraz oczywiście wierzyciela - Klienta). Znajduje to potwierdzenie w ostatecznym orzecznictwie sądowym (Najwyższego Sądu Administracyjnego), zezwalającym między innymi na windykacje wymagalnych należności od osób prywatnych - dłużników oraz cesje wierzytelności przysługujących od nich. Najczęstsze zlecenia windykacji od osób prywatnych dotyczą niezwróconej pożyczki.

W potencjalnie łatwiejszych przypadkach nasza prowizja od faktycznie wyegzekwowanych kwot wynosi zwykle (brutto, z 23% VAT) od 10% przy stosunkowo wysokich (np. 100 tys. zł.) wartościach wierzytelności, do 15% brutto przy stosunkowo niskich (od 5 tys. zł.) i 20% bardzo niskich ( ponizej 5 tys.zł) wartościach wierzytelności. Natomiast w przypadku spraw ocenionych wstępnie jako trudne lub bardzo trudne, wartość naszej ewentualnej prowizji może nie być niższa jak 25% brutto a najczęściej wynosi 30% brutto. Tak jest np. gdy otrzymujemy zlecenie po wcześniejszej bezskutecznej egzekucji komorniczej lub gdy i bez tego wiadomo, że dłużnik oficjalnie nic / niewiele posiada "na siebie", nie prowadzi działalności gospodarczej, gdy dłużnik ukrywa się, oraz w niektórych innych przypadkach. Po analizie podstawowych informacji od Klienta - wierzyciela dotyczących konkretnej sprawy oraz ewentualnie przeprowadzeniu własnego wywiadu, zwykle jeszcze tego samego lub następnego dnia dostarczamy Klientowi prostą i czytelną umowę upoważniającą nas do działań windykacyjnych. Po otrzymaniu zwrotnie jednego podpisanego egzemplarza, bezzwłocznie wszczynamy postępowanie windykacyjne.

Gdy windykację zleca nam wierzyciel dysponujący już przeciwko swojemu dłużnikowi tytułem wykonawczym (zwykle prawomocnym nakazem ub wyrokiem sądowym), to bywa że zasadnym staje się uzyskanie klauzuli wykonalności na nowego wierzyciela, jeżeli umową obowiązującą między nami jest umowa przelewu powierniczego wierzytelności. Zwłaszcza wówczas, gdy po wstępnej analizie sprawy uznamy, że należałoby (powtórnie) wszcząć (wcześniej nierzetelnie prowadzone, zaniedbane) postępowanie egzekucyjne czyli złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. W takim wypadku należy wystąpić po nową klauzulę wykonalności z umową przelewu urzędowo poświadczoną. W praktyce sprowadza się to do wizyty u notariusza Klienta i właściciela firmy windykacyjnej, ale jeden niezależnie od drugiego, każdy w swoim miejscu zamieszkania / siedziby. Następnie kierujemy stosowny wniosek do sądu. Po uzyskaniu nowej klauzuli wykonalności możemy występować jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym ponownie na nasz wniosek, mając wówczas bezpośredni nadzór nad tym postępowaniem.